a bot to post news about Blizzard games to matrix rooms
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

17 wiersze
377 B

FROM docker.io/python:latest
ENV HOMESERVER=https://example.com \
MXID=@snowstorm:example.com \
ACCESSTOKEN_FILE=/run/secrets/accesstoken \
ADMIN_ROOM=!jaeisofjaosiefjoi:example.com \
CATEGORY=examplecategory
WORKDIR /app
COPY requirements.txt ./
RUN pip install -r requirements.txt
COPY scrape.py ./
USER nobody:nogroup
CMD [ "python", "-u", "scrape.py" ]